Информационен ден представя Центъра за консултиране и правна помощ за деца в Лом

На 26 февруари от 13:00 часа в заседателната зала на Фондация „Рома – Лом“ се проведе информационен ден за  представяне дейността на създадения по проекта специализиран Център за консултиране и правна помощ на деца. Участваха образователни и трудови медиатори, училищни психолози, представители на дирекция „Социално подпомагане“, училища и неправителствени организации, управители на социални услуги и социални работници.

След като бяха разработени Методиката и документация на услугата Център за консултиране и правна помощ за деца, беше сформиран и екипът. Той премина през специализирано обучение, а експерт на Фонд ИГА извършва периодичен мониторинг на услугата.

В Центъра е работено най-вече по следните направления: Координиране на работа по случай, информиране и консултиране на деца и семейства – правно, психологическо, социално, здравно и образователно; предоставяне на експертна оценка или специализирана помощ при случаи на деца в контакт или конфликт със закона; работа по индивидуален случай и оценка на случай – оценка на нуждите от закрила, от придружаване в процеса на правосъдие, от възстановяване, личностно развитие и професионално ориентиране и реализация, от специализирани допълнителни оценки; оценка на ресурсите на детето и неговото обкръжение и др.

Проведените консултации имаха няколко основни акцента. Немалка част от децата, с които е работено, са в риск от отпадане от училище и мотивацията им за образование е ключов елемент в работата и на психолога, и на юриста. Социалните консултации най-често касаят проблеми, свързани с липсата на лични документи и контакти с институции. Юридическите консултации са фокусирани върху повишаване на правната култура на децата, правни консултации относно образованието, по темата за насилието и агресията. Психологическите консултации акцентират върху повишаване на мотивацията на децата и родителите за редовно посещаване на училище, за повишаване на самооценката при част от децата, за преодоляване на конфликтно или предизвикателно поведение, за преодоляване на проблеми с комуникативността и социалните връзки.

След презентацията на ръководителя на проекта свои изказвания направиха и специалистите от екипа, които са работили с децата и родителите, потърсили помощ в Центъра за консултиране и правна помощ на деца.

Информационният ден завърши с дискусия, в която активно се включиха и част от участниците в събитието.

Център за консултиране и правна помощ за деца е създаден в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г. Проектът се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Партньори в изпълнението му са Фонд ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.