Център за консултиране и правна помощ на деца в Пазарджик

След като беше разработена Методика и документация за услугата Център за консултиране и правна помощ за деца, бяха сформирани и трите екипа. Те преминаха през първоначално обучение, като е предвидено и текущо. Услугата бе внедрена в ромските общности на Пловдив, Пазарджик и Лом, а експерт на Фонд ИГА извършва периодичен мониторинг.

Центърът в Пазарджик е позициониран в квартал „Изток“, в самостоятелен офис, нает от ИГА, и до момента екипът му е работил по 12 случая.

Най-често срещаните проблеми са слаб родителски контрол и неглижиране от страна на някой от двамата родители, попадане на детето в неподходящ приятелски кръг, който влияе зле на мотивацията му за учене и развитие, липса на интерес към училището и приемането му като ценност, провокирано от незаинтересованост на родителите (често в чужбина, с контакт само по телефона), отглеждане от баба, чиито авторитет не се признава, чести случаи на неприпознаване от биологичен баща и липсата на какъвто и интерес и контрол от негова страна, нисък родителски капацитет, много деца в семейството и невъзможност родителите да се грижат добре за всички и да упражняват нужния родителски контрол. Не са редки и случаите на постоянна агресия в семейството, която отблъсква детето и го кара да търси спасение на улицата, както и в употребата на неразрешени за възрастта му алкохол и други вредни вещества, емоционална нестабилност, силни изблици на гняв, ниска мотивация за посещаване на учебни занятия, повтаряне на класа,

Работено е и с ученик, който има наложено предупреждение по ЗБППМН, заради физическа агресия. Той е поставен под възпитателния надзор на родителите, със задължение за засилен контрол над приятелския кръг на непълнолетния.

Дейността е пряко насочена към общата цел на проекта: да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в трите ромски общности в България, както и към специфичната: да се повиши качеството, както и достъпът до специализирани услуги на деца от ромските общности.