Център за консултиране и правна помощ на деца в Лом

Центърът за консултиране и правна помощ на деца в Лом функционира от месец април, миналата година и се помещава в сградата на Фондация „РОМА-ЛОМ“. В него е назначен и работи екип, който се състои от психолог, социален работник и юрист. Екипът е преминал през специализирани, въвеждащо и текущо обучение, а експерт на водещата организация по проекта извършва периодичен мониторинг на услугата.

Центърът има за цел да повиши достъпът до специализирани услуги на деца от ромските общности, както и качеството на предоставянето им.

За изминалите месеци през услугата са преминали 12 деца. Основните проблеми, с които е трябвало да се справят експертите от екипа, са преди всичко поведенчески. Те  са се отразили на редовното посещаване на училище и съответно са създали риск за отпадането им от образователната система.

Поведенчески проблеми, емоционална нестабилност, създаване на напрежение в училище и нежелание за приобщаване към училищната среда, затруднения при усвояване на училищния материал, лоши отношения с другите ученици и отправяне на  обидни думи към преподавателите и директора, неумение за създаване и поддържане на социални контакти, рисково поведение в училище и извън него – това са само част от проблемите, които децата трябва да преодолеят с помощта на екипа на Центъра, както и най-вече чрез работата си с психолога.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и се реализира в три региона – Пазарджик, Пловдив и Лом. Партньори в изпълнението му са Фонд ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия. Целта му е да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в трите ромски общности в България,

Услугата е внедрена и в ромските общности в Пловдив и Пазарджик .