Център за консултиране и правна помощ на деца в кв. „Столипиново“

От месец април в Пловдив работи Център за консултиране и правна помощ на деца. Той се помещава в квартал „Изток“, (Столипиново), в офиса на Фондация за регионално развитие „РОМА – Пловдив“, а за функционирането му е назначен специален екип.

През изминалите месеци Центърът работи с потребители, които имат потребност от подкрепа за справяне с трудности и проблеми в поведението. Част от потребителите са деца, които са с отклоняващо се поведение и вече са станали родители. Предоставят се услуги на деца и техните близки във връзка с отпадането им от образователната система. Има и отворени случаи на деца с леки противообществени прояви.

Екипът на Центъра е преминал първоначално и текущо обучение, а експерт на бенефициента периодично извършва мониторинг на услугите.

Една от целите на услугата е да се работи за промяна нагласите на обществото относно изграждането на перспективи за децата от уязвими общности в контакт или конфликт със закона.