Центърът за права на децата с разработена Методика на услугите

Експерти на Фонд ИГА разработиха Методика за предоставяне на специализираната услуга „Център за консултиране и правна помощ за деца“, базирайки се на богатия опит на организацията и реализацията на подобни проекти. Към Методиката са разработени и формуляри, позволяващи на екипите да документират своята дейност.

Методиката регламентира процеса по предоставяне на специализираната услуга, която е съобразена със съществуващите критерии и стандарти за деца, както и на основните положения на методиките за деца в риск и нормативната уредба.

Целта на документа е да гарантира качество и да оцени моментната ситуация с ромските деца, които не посещават училище или присъстват нередовно. Тя позволява да се определят различните типове деца с проблемно посещаване на училище, както и факторите, които влияят върху нивото на посещаване. Чрез нея може да се прецени кои мерки в подкрепа на редовното ходене на училище са ефективни и какви нови могат да се въведат, за да се подобри ситуацията. Подобен е проблемът с ромските деца, които са в конфликт със закона.

Методиката е основният документ, по който са създадени и функционират трите Центъра (на територията на Пазарджик, Пловдив и Лом). Тя съдържа подробно описание на различните дейности и има за цел да представи изчерпателно и цялостно процеса по предоставяне и ползване на услугата, като същевременно формулира специфичните права и отговорности на всички участници в този процес: доставчик, екипи на социалните услуги и потребители.