Трите Центъра за консултиране и правна помощ за деца вече функционират

Цeнтровете бяха създадени през месец април. Всеки екип се състои от 3-ма души – координатор на услугата, юрист, осигуряваща правно представителство на услугата, и психолог. В тях ще се предоставят следните услуги: координиране на работа по случай на деца в контакт или конфликт със закона, такива с рисково поведение, жертви или свидетели на престъпления, участници в правни и административни процедури; информиране и консултиране на деца и семейства – правно, психологическо, социално, здравно и образователно; таргетирана превенция на деца в риск; предоставяне на експертна оценка или специализирана помощ при случаи на деца в контакт и конфликт със закона за нуждите на институции, свързани със случая. Ще се работи и за промяна нагласите на обществото относно изграждането на перспективи за децата от уязвими общности в контакт или конфликт със закона.

Центърът в Пазарджик е позициониран в квартал „Изток“, в самостоятелен офис, нает от Фонд ИГА. В Пловдив се помещава в квартал „Изток“, (Столипиново), в офиса на Фондация за регионално развитие „РОМА – Пловдив“, а в Лом е разположен в офиса на Фондация „РОМА-ЛОМ“. (Трите Центъра ще бъдат представени поотделно в следващи публикации.)

Екипите на Центровете ще преминат обучение, а експерт на бенефициента ще извършва периодичен мониторинг на услугите.

Приоритетно в обхвата на проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., са включени общо 210 лица: 120 уязвими деца от трите ромски общности, жертви или свидетели на престъпление, и деца в конфликт със закона на възраст до 18 години, както и 90 представители на ромски неформални групи, граждански организации и ромски медиатори, работещи в целевата общност.