Споразумения с институциите подпомагат дейността на трите Центъра

Партньорски споразумения с релевантните институции подпомагат усилията на екипите за ефективна и ползотворна работа в трите Центъра за консултиране и правна помощ за деца, създадени по проекта.

Дейността по създаването и подписването им премина през няколко етапа. Първоначално бяха проведени работни срещи, за които беше разработен проект на Споразумение. В първия панел от работните форуми, състояли се в Лом, Пловдив и Пазарджик, бяха представени проектът, проучването и анализът на потенциала на съответния регион за пилотиране на Центровете за консултиране и правна помощ на деца, както и резултатът от проведения консултативен процес. Във втората част беше обсъден текстът на съответното партньорско Споразумение и поети ангажименти от представителите на съответните институции за последващото му обсъждане и приемане.

В резултата на тази дейност с институциите бяха подписани 20 партньорски Споразумения (Меморандум за сътрудничество), в които са заложени  следните цели: Съгласуване на професионалните действия и ресурси за предоставяне на услуги от съответния Център; Насърчаване на професионалните взаимоотношения за съвместни действия в подкрепа и помощ на непълнолетни в конфликт със закона, включително осъдени за извършени от тях престъпления в съответния регион; Намаляване на правонарушенията и асоциалните прояви на непълнолетни; Осъществяване на превантивни и ресоциализиращи дейности за работа с непълнолетни с отклоняващо се поведение.

От месец април, когато бяха създадени Центровете, до момента екипите са работили с над 50 деца. Цел на социалната услуга е също така да промени нагласите на обществото за изграждането на перспективи за децата от уязвими общности в контакт или конфликт със закона.