Резюме

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г.

 

Период на изпълнение: 12.10.2022 – 30.04.2024 г.

Източник на финансиране: Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Размер на финансирането:  129 068, 80 евро.

Бенефициент: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Партньори:

 1. Фондация „Рома-Лом“
 2. Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив
 3. Save a child – Норвегия

 Обща цел: Да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България.

 Специфични цели:

 1. Да се увеличи достъпът и качеството на специализирани услуги на деца от ромските общности в общините Пазарджик, Пловдив и Лом чрез пилотиране на три Центъра за консултиране и правна помощ за деца.
 2. Да се насърчи активното участие на ромската общност в общините Пазарджик, Пловдив и Лом.
 3. Да се повиши сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни в трите общини и да се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.

Дейности:

 1. Проучване в трите ромски общности.
 2. Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в ромските общности на трите региона.
 3. Изграждане на партньорства с ключовите институции и повишаване капацитета им за работа с деца в контакт със закона.
 4. Разработване и внедряване в трите региона на три специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“.
 5. Сътрудничество с Норвежка организация на всички етапи на проекта.
 6. Визуализация и публичност.

Очаквани резултати:

 1. Проведено проучване в трите региона на проекта – Пловдив, Пазарджик и Лом и идентифициране на проблемната ситуация.
 2. Изготвен обобщаващ аналитичен доклад от цялото проучване.
 3. Проведен анализ на потенциала за внедряване на специализираните услуги в трите региона на проекта – Пловдив, Пазарджик и Лом.
 4. Изготвен доклад от анализа на нуждите и потенциала на трите региона.
 5. Изготвен доклад от Консултативния процес в трите ромски общности.
 6. Проведени 3 работни срещи с общо 20 участници от различни институции и организации, имащи отношение към специализираните услуги.
 7. Проведени около 30 срещи в трите региона с официалните представители на релевантните институции.
 8. Подписани 20 споразумения за партньорство за предоставянето на трите услуги „Център за консултиране и правна помощ на деца“.
 9. Проведени 3 обучения с представители на ключовите институции и екипите на трите центъра.
 10. Разработени и внедрени 3 специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“ в ромските общности на Пловдив, Пазарджик и Лом.
 11. Предоставени услуги по информиране, консултиране и насочване на общо 120 деца в трите Центъра.
 12. Проведена работа по индивидуален случай с около 80 деца.
 13. 90 деца и техните семейства получили психологическа помощ.
 14. 120 деца и техните семейства получили правна помощ.
 15. 50 деца насочени за ползване на услуги от специализирани институции и експерти.
 16. Изготвени 6 доклада от мониторинг за развитието на услугите, които измерват постигнатите резултати.
 17. Доклад от проучване опита на Норвегия в предоставянето на услуги на деца в контакт със закона.
 18. Представени консултации и препоръки от партньора за развитието на проекта и основните проблеми, които трябва да се решават.
 19. Проведени публични събития – пресконференция, информационни дни за представяне на проучванията и популяризиране на услугите и заключителна конференция.
 20. Разработен и поддържан двуезичен сайт на проекта, създадена фейсбук страница на проекта, печатни материали – банери, листовки, плакати.