Проучване в трите ромски общности

Дейността бе с подготвителен характер и целеше да подпомогне създаването на трите специализирани услуги за работа с деца в конфликт и контакт със закона. Тя бе реализирана от експерта, социолог и анализатор – Тихомир Безлов, подпомогнат от анкетьори на кандидата и партньорите от България.

Проучването бе насочено към два сериозни проблема сред ромските деца – девиантното поведение и нередовното присъствие в училище. Те са често дискутирани, но няма данни как са се развили процесите през последните години, макар че са предприемани различни мерки от институциите, за да се намали процентът на отсъстващите. С настоящето проучване обаче трябваше да се оцени настоящата ситуация с нередовното присъствие  в училище. Целта също така бе да се определят различните типове ученици с проблемно посещаване на училище и факторите, които влияят на този процес, да се оцени кои мерки са се оказали ефективни и какви нови подходи могат да се въведат, за да се подобри ситуацията.

Подобен е проблемът с ромските деца, които влизат в конфликт със закона. Целта на проучването бе да се анализира целият процес от леки девиантни прояви до системни конфликти със закона при децата от ромските квартали. Обект на проучването беше и оценка на  ефективността на институционалните механизми, с които се търси коригиране поведението на децата, които се движат от девиантно поведение към конфликт със закона.

Интервютата се проведоха със служители от релевантни институции и представители на ромските общности в съответните градове –  учители и директори, в които учат деца от ромските квартали, училищни психолози, полицейски служители от детските педагогически стаи, служители от териториалните служби на Агенцията за социално подпомагане, представители на ромските общности, които работят с ученици – медиатори, помощни лица – и лидери от ромската общност.

Интервютата бяха анализирани и обобщени в аналитичен доклад, който  беше обсъден в трите града

Финалният доклад ще бъде представен на национално ниво по време на заключителната конференция.