Представиха Центъра за консултиране и правна помощ за деца в Пазарджик

Вчера в Пресклуба на БТА, Пазарджик се проведе информационен ден по проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“. В рамките на събитието беше представена дейността на създадената по проекта специализирана услуга Център за консултиране и правна помощ на деца.

Димитър Русинов – ръководител на проекта, представи резултатите до момента, като акцентира на ключови дейности и продукти: информационни дни, обучения, работни срещи с институциите, доклади, анализи, особености на консултативния процес, изградени партньорства, подписани споразумения, дейности за публичност, както и етапите на внедряване на самата услуга.

Презентация направи и юристът на Центъра в Пазарджик. Той представи профила на децата, с които е работено, като се спря на определени случаи, причините за попадането на децата в тази група, тенденциите и процесите в ромската общност като цяло.

Изложенията на лекторите предизвикаха голям интерес сред участниците в информационното събитие. Изказвания направиха директорите на РДСП и ДСП, началникът на РУО, представители на Детска педагогическа стая, Районната прокуратура, секретарят на МКБППМН, директорът на Дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик, директори на училища с преобладаващо ромски ученици, и др. Спорът за това кои са основните причини децата да стигнат до досег със закона или дори конфликт, премина в ползотворна дискусия. Стана ясно, че институциите поотделно работят много с тези деца, но връзката по линия на междуинституционалното сътрудничество може да бъде подобрена.

Изводът – проблемите на децата ни са отражение на обществените явления и процеси, обедини участниците за по-голяма активност, както и отговорна институционална и лична подкрепа.

Проектът се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и има за цел да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом.

Водеща организация по проекта е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори в изпълнението му – Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child, Норвегия.