Подобряване на сътрудничеството с институции

Представители на институции и организации от Пловдив взеха участие в обучение, в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“. Обучението се проведе в Банско, а в него се включи  и  екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца, създаден през месец април. Целта му бе да се подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни и се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.

Участваха експерти от Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, Районна прокуратура, Регионално управление на образованието, представители на неправителствения сектор и др.

Бенефициент по проекта е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а  партньори в изпълнението му – Фондация „Рома – Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.

Една от най-важните цели на проекта е да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.