Партньори

  1. Фондация „Рома-Лом“

Фондация „Рома-Лом“ е организация с идеална цел, регистрирана в България през ноември 1996 г. по Закона за лицата и семействата, която работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност. Фондацията е създадена от група съмишленици от ромската общност в Лом, които в продължение на две години са работили като неформална група.

Мисията на Фондация „Рома – Лом“ е да стимулира процеса на овластяване на изключените групи и на социална еманципация на общностите в неравностойно положение. Организацията работи за интеграция и социална еманципация на общностите в неравностойно положение, независимо от тяхната етническа принадлежност. Акцентът пада върху развитието на ромската общност, защото тя е в най-тежко положение и същевременно е най-многобройна.

 

  1. Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив

Фондация за регионално развитие “Рома” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 г. като Фондация за социално подпомагане “Рома”. През 1995 г. Фондацията се пререгистрира, като разширява обема на своята работа и включва селищата от Пловдивския регион.

От самото регистриране, до настоящият момент, ФРР “Рома” работи активно както в кв.“Столипиново“, така и в мрежа с организации от 17 селища на региона. Има реализирани над 30 проекта, свързани с повишаване на образованието на ромската общност, социално подпомагане, икономическото развитие и съхранението на ромските бит, традиции и култура.

 

  1. Save a child – Норвегия

 SAVE A CHILD е организация с нестопанска цел, неутрална по отношение на политически и религиозни убеждения, целяща да подобри поминъка на безгласните и по-малко привилегированите деца, чрез насърчаване на техните права и овластяване на живота им, особено на тези в по-слабо развитите страни.

Чрез спонсорства, безвъзмездни средства и дарения организацията предоставя платформи, за да гарантира свят, в който децата са свободни от насилие, дава им възможност да живеят здравословно, да имат достъп до образование и икономически устойчив живот.

Мисия: Осигуряване на лично внимание и преки ползи за деца, младежи, възрастни хора и техните семейства, за да могат да живеят достойно, да постигнат желания си потенциал и да участват пълноценно в обществото.