Онлайн среща с партньорите от Save a child – Норвегия

Четири онлайн срещи с участието на всички партньори по проекта са предвидени в една от ключовите дейности. В програмата на срещите са планирани теми и въпроси, които се отнасят до развитието на проекта, обсъждане на основните продукти – проучвания, анализи, консултации, профили на услугите, обучение на екипите и институциите, както и други текущи въпроси.

Целта на срещите с партньорската организация от Норвегия, която работи в област, сходна на настоящия проект, е да подпомогне постигането на общите и специфичните цели по проекта чрез развитие на двустранно сътрудничество.

На срещата с партньорите от Норвегия в края на миналата година от тяхна страна участваха експертът Джошуа Уейко и председателят Мансур Калема. Джошуа Уейко представи доклад с обратна връзка и препоръки по отношение на анализите, изготвени от българските експерти, и базираната върху тях методика. Срещата продължи с дискусия по темата, и завърши с обсъждане на технически и координационни въпроси.

Други дейности, свързани с норвежкия партньор, са изготвяне на Доклад от проучване опита на Норвегия в предоставянето на услуги на деца в контакт със закона, предоставяне на консултации и препоръки от партньора за развитието на проекта и основните проблеми, които трябва да се решават, както и онлайн презентация на партньорите на заключителната конференция по проекта.