Обучителен форум в Банско

От 11 до 13 юни  в хотел „Каза Карина“, Банско се проведе обучение за представители на институциите. Целта му бе пряко насочена към общата цел на проекта: да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България, както и към една от специфичните му цели: да се подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни в трите общини и да се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.

В обучителния форум участваха представители на релевантните институции от Пазарджик, както и  екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца. Бяха представени теми като: Права на децата в конфликт със закона, Принципи и подходи за оценка на риска от поведенчески отклонения при децата и непълнолетните, Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) и др. Всяка от темите беше съпътствана от дискусия.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и се реализира в три региона – Пазарджик, Пловдив и Лом. Партньори в изпълнението му са Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.