Начало на проучването в Пловдив, Лом и Пазарджик

Дейностите по проекта започнаха с изготвяне дизайн на проучването, което ще се фокусира върху два проблема сред ромските деца: девиантното поведение, преминаващо в конфликт със закона на част от децата, идващи от ромските квартали, и нередовното присъствие в училище, инцидентното посещаване или дори пълно спиране от присъствие в училище.

В  трите избрани града – Пловдив, Пазарджик и Лом, се събира и анализира наличната информация по темата (статистика, изследвания, доклади). Вече са проведени и част от дълбочинните структурирани интервюта с учители, директори и психолози, в чиито училища учат деца от ромските квартали, както и със служители на териториалните служби на Агенция за социално подпомагане, различни представители в ромските общности, работещи с ученици (медиатори, помощни лица и др.) и лидери на ромската общност.

Резултатите от проведените интервюта и събрана аналитична информация ще бъдат обобщени и анализирани в доклад, който ще бъде представен пред релевантните институции в трите града.