Лом стана домакин на третия информационен ден по проекта

На 10 ноември в конферентната зала на Фондация „Рома – Лом“ се проведе Информационен ден. В рамките на събитието социологът-анализатор Тихомир Безлов и Димитър Русинов – експерт по проекта, представиха резултати от проучване в трите ромски общности, както и анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в трите региона.

Тихомир Безлов се спря на фокуса в проучването: връзката между безпричинно отсъстващи деца и деца с отклоняващо се поведение; събиране и анализ на наличната статистическа информация; проблемът с ограниченията за събиране на информация по етническа принадлежност; проблеми с непълната и невярна информация.

Според проучването причините за отсъствие от училище са много и от различно естество. От една страна са големите разлики при ромските деца – от „елитните“ училища до силно маргинализираните, а от друга – културно-ценностните различия: от образованието няма полза, то пречи на семейството и от него няма видима полза. Бяха посочени също помощта в семейството за гледане на братя, сестри и възрастни хора, работа в полза на семейството, липсата на средства за дрехи и обувки, учебници и тетрадки и др.

Отсъствията от училище бяха систематизирани като отсъствия от първия и последния час, отсъствие за определени периоди от време (седмица, месец) поради болест в семейството, сватба и др., ранни женитби и съжителства, дори масово прекратяване на образованието след 10-ти клас

Беше анализирана и променената среда в ромските квартали. Много важна причина за отсъстващите деца е заминаването в чужбина. Твърде голям е броят на отсъстващите родители и съответно на децата, оставени на баби, дядовци и други роднини. Беше отчетен и значително по-малкият брой деца в ромските семейства, по-високите доходи, както и купуването на жилища в неромски квартали.

В последващата дискусия бяха коментирани както инструментите за противодействие на отклоняващото  се поведение и проблеми, така и възможностите на институциите и организациите да допринесат за преодоляването им.

Присъстваха представители на Общинска администрация, Лом, Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление на полицията, Районна прокуратура, здравни, образователни и трудови медиатори, психолози, учители и социални работници.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд за превенция на престъпността ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.