Консултативен процес в трите ромски общности

В периода март-април 2023 г. в рамките на проекта се проведе планираният Консултативен процес в трите ромски общности – Пазарджик, Пловдив и Лом.

Основната му цел бе да създаде подходяща среда за въвеждане и развиване на ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона, в трите ромски общности в България, съотносимо с общата цел на проекта.

Основните задачи пред тази дейност бяха няколко. На първо място да се повиши сътрудничеството с местните институции и заинтересовани страни в трите общини и да се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона. Следващата стъпка целеше идентифициране на съмишленици на каузата сред местната общност в ромските квартали на Пазарджик, Пловдив и Лом. Това създаде предпоставки за изграждане на работещи канали за комуникация и реално партньорство с представители на институции и организации, които са от значение за качественото представяне и развитие на услугите.

Основният подход при провеждане на консултативния процес бе максималното използване ресурса на трите партниращи си организации и техния авторитет сред съответната общност и квартал.

Беше направено и предварително проучване на ключовите заинтересовани страни и лица и изготвени списъци за срещи и консултации, след което последваха срещите на терен.

Цялата информация от консултативния процес беше обобщена в доклад, със  съответните изводи и препоръки. Той стана и основна база при структурирането на трите услуги.