Информационен форум в Пазарджик представя проучване в трите ромски общности

Информационен ден по Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се проведе в началото на миналата седмица в Пазарджик. В рамките на събитието социологът-анализатор Тихомир Безлов и други експерти по проекта представиха резултати от Дейности 1 и 2 от проекта: Проучване в трите ромски общности и Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в трите региона.

За проучването бяха използвани различни методи: Кабинетно проучване – проучване на налична документация в трите общини, доклади, стратегически документи, отчети на институции, съществуващи социални услуги и образователни структури, касаеща потенциала им и нуждата от подобни услуги; Въпросници и карти, по които се набираше необходимата информация; Интервюта с представители на институции, ромски активисти и потенциалните потребители на услугата; Работа на терен чрез предварително организирани посещения в трите общини за набиране на информация.

Анализът на Тихомир Безлов предизвика голям интерес. Най-оживена бе дискусията относно посещаемостта в училище. Представители на различни институции коментираха по-дълбоките и системни проблеми, водещи до отсъствие на децата от училище – мотивацията на образователните институции да задържат на всяка цена учениците си заради делегираните бюджети, липсата на разбиране и съдействие от страна на родителите, липсата на ефективни санкции и други законови инструменти за мотивиране на учениците и семействата.

Във форума участваха представители на Районна прокуратура, Пазарджик, Районен съд, Пазарджик, РУО, ОДМВР, МКБППМН, медии и социални услуги от Пазарджик.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд за превенция на престъпността ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.