Анализ на нуждите и потенциала

Чрез тази дейност, с максимално обективна информация и анализ, бе подпомогнато създаването на трите специализирани услуги за работа с деца в конфликт и контакт със закона. Тя се осъществи от двама експерти на Фонд ИГА, които изготвиха Доклад – анализ на нуждите и потенциала в трите региона за внедряване на  специализираните услуги. Анализът се фокусира върху два основни проблема сред ромските деца: девиантното поведение, преминаващо в конфликт със закона на част от децата от ромските квартали, и нередовното присъствие в училище, инцидентно посещаване или пълно спиране от присъствие.

Дейността премина през четири етапа. Първоначално двамата експерти изготвиха дизайн на анализа, в който бяха набелязани основните въпроси, ключови институции, ромски лидери и организации. Експертите проучиха цялата налична документация в трите общини, касаеща потенциала им и нуждата от подобни услуги – проучвания, доклади, стратегически документи, отчети на институции, съществуващи социални услуги и образователни структури, действащи ромски медиатори и ромски организации, религиозни общности в ромските квартали и всякаква друга релевантна информация. Беше изготвен и списък на институции, организации, лица и места, които да бъдат посетени.

Цялата информация беше обобщена и анализирана в Доклад, със съответните обобщения, изводи и препоръки, който подпомогна създаването на специализираните центрове в трите региона.